LOVE FOR JUNIORAFDELINGEN

LOVE FOR JUNIORAFDELINGEN
Stiftet den 3. december 1962.

§ 1. Afdelingens navn er: Laxene, Bornholms Sportsfiskerforenings juniorafdeling.

§ 2. Juniormedlemmer er underkastet Bornholms Sportsfiskerforenings love og regulativer, men derudover gælder følgende:

§ 3. Juniorafdelingens formål er at varetage og fremme interessen for sportsfiskeri blandt ungdommen.

§ 4. Som medlem kan optages enhver person fra 10 -18 år mod tilladelse fra forældre. Junior-medlemmerne overgår til seniorafdelingen ved det fyldte 18. år. Udmeldelse sker ved skriftlig henvendelse til foreningens kasserer.

§ 5. Juniorafdelingen ledes af minimum 2 seniorer. Ledelsen kan suppleres med et juniorråd på op til 5 medlemmer.
Juniorledere vælges af generalforsamlingen.

§ 6. Et juniorråd kan evt. vælges for 1 år ad gangen, dog således at juniorerne selv vælger sine repræsentanter i rådet.

§ 7. Kontingentet fastsættes på seniorgeneralforsamlingen for et kalenderår ad gangen.

§ 8. Juniorledelsen kan deltage i seniorbestyrelsesmøder i det omfang, det skønnes nødvendigt.

§ 9. Rådet vil kunne aflægge beretning på seniorernes generalforsamling, hvortil juniormedlemmerne også har adgang, men ikke stemmeret.

§ 10. En eventuel ophævelse juniorafdelingen skal vedtages på en seniorgeneralforsamling med mindst 3/4 stemmeflertal. I tilfælde af juniorafdelingens ophævelse tilfalder dens midler og aktiver seniorafdelingen.


Senest revideret marts 2001