VEDTÆGTER FOR BORNHOLMS SPORTSFISKERFORENING.

VEDTÆGTER FOR BORNHOLMS SPORTSFISKERFORENING.
Stiftet 16. oktober 1947.

§ 1.
Stk. 1. Foreningens navn er Bornholms Sportsfiskerforening, og foreningen er medlem af Danmarks Sportsfiskerforbund.
Stk. 2. Foreningen tegnes af formand og kasserer.
Stk. 3. Foreningen er hjemmehørende i Rønne.

§ 2.
Foreningens formål er at samle aktive sportsfiskere og andre interesserede om følgende opgaver:

1) At værne om vore naturværdier ved moser, vandløb og strand.

2) At forøge og forbedre fiskebestanden, eventuelt ved udsætning af fiskeyngel eller sættefisk i dertil egnede vande og med alle til rådighed stående midler at forhindre hensynsløst og ulovligt fiskeri.

3) At skaffe foreningens medlemmer adgang til at drive sportsfiskeri på de bedste og billigst mulige betingelser.

4) At virke for udbredelsen af almindelig sportsfiskerkultur og –etik.

§ 3.
Der er 3 former for medlemskab i Bornholms Sportsfiskerforening:

Seniormedlem: Personer der er fyldt 18 år.
Familiemedlem: En familie med samme bopælsadresse.
Juniormedlem: Personer der er fyldt 10 år. Disse er medlemmer af juniorafdelingen – Jfr. dennes lov.

§ 4.
Stk. 1. Et medlemskab giver ret til fiskeri i foreningens fiskevande. Hvert medlem kan medtage een gæst.
Stk. 2. Ethvert medlem skal medbringe gyldigt medlemskort på fiskepladsen, hvor foreningen har fiskeretten.

§ 5.
Kontingentet fastsættes på generalforsamlingen for et kalenderår ad gangen.

§ 6.
Stk. 1. Nye medlemmer skal skriftligt tilmeldes foreningens kasserer.
Stk. 2. Udmeldelse skal ligeledes ske skriftligt til foreningens kasserer.

§ 7.
Stk. 1. Bestyrelsen består af 7 medlemmer, der vælges for 2 år ad gangen, og afgår skiftevis med henholdsvis 3 eller 4 hvert år. Formand og kasserer vælges på generalforsamlingen. Bestyrelsen vælger næstformand og sekretær.
Stk. 2. Afgang sker efter retningslinjerne: formand + 2 bestyrelsesmedlemmer, samt kasserer + 3 bestyrelsesmedlemmer.

§ 8.
Foreningens regnskabsår går fra 1. januar til 31. december. Det reviderede regnskab forelægges generalforsamlingen af kassereren.

§ 9.
Stk. 1. Foreningens højeste myndighed er generalforsamlingen.
Stk. 2. Indvarsling til ordinær generalforsamling skal ske ved annoncering på hjemmesiden eller via andet medie mindst to uger før.
Stk. 3. Den ordinære generalforsamling skal afholdes i sidste halvdel af januar måned, og der skal efter valg af dirigent anvendes følgende dagsorden:

1. Formandens beretning.
2. Beretning om juniorarbejdet.
3. Det reviderede regnskab forelægges.
4. Uddeling af årets pokaler.
5. Behandling af indkomne forslag.
6. Fastsættelse af kontingent.
7. Valg af formand/kasserer.
8. Valg af bestyrelsesmedlemmer.
9. Valg af bestyrelsessuppleanter.
10. Valg af juniorledere.
11. Valg af to kritiske revisorer.
12. Valg af revisorsuppleanter.
13. Eventuelt.

Stk. 4. Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest en uge forinden og være underskrevet af forslagsstilleren(ne). Indsendte forslag der vedtages på generalforsamlingen, skal danne retningslinjer for bestyrelsens fremtidige arbejde.
Stk. 5. Modificeres et forslag af generalforsamlingen og forslagsstilleren er indforstået hermed, er dette også arbejdsgrundlag for bestyrelsen. Af denne grund skal forslagsstilleren være til stede under behandling af sit eget forslag.
Stk. 6. På generalforsamlingen gælder almindeligt stemmeflertal blandt de fremmødte seniormedlemmer.
Stk. 7. Vedtægterne her er gældende, medmindre de ophæves eller ændres på ekstraordinær generalforsamling. Der kan indkaldes til ekstraordinær generalforsamling, såfremt den siddende bestyrelse finder det nødvendigt eller 25% af seniormedlemmerne har anmodet herom.
Stk. 8. Ekstraordinær generalforsamling skal indvarsles på samme måde som ordinær generalforsamling og med mindst 1 uges varsel.

§ 10.
Foreningens opløsning kan kun vedtages ved en urafstemning, og kun for så vidt 3/4 af samtlige medlemmer stemmer herfor. Såfremt foreningen ophæves, tilfalder en eventuel formue Danmarks Sportsfiskerforbund.

§ 11.
Bestyrelsen varetager foreningens daglige ledelse, og foretager det nødvendige m.h.t. leje af fiskevande i overensstemmelse med de ønsker og forslag, der er fremsat på generalforsamlingen, og indenfor de rammer, som foreningens økonomi tillader.

§ 12.
Det er forbudt medlemmerne ved overbud at tilegne sig foreningens fiskevand.

§ 13.
Stk. 1. Et medlem der gør sig skyldig i mindre overtrædelser, kan forbydes adgang til foreningens fiskevande i begrænset tid.
Stk. 2. Et medlem der gør sig skyldig i grove forseelser eller brud på foreningens formål og love, kan ekskluderes af foreningen.
Stk. 3. Såfremt vedkommende ikke finder bestyrelsens afgørelse retfærdig, har vedkommende ret til at indanke sagen for generalforsamlingen til endelig afgørelse.

§ 14.
Ved havfiskeri i foreningens båd(e) skal bådregulativet og søsportens sikkerhedsbestemmelser nøje overholdes. Fiskeri fra båd skal foregå på sportslig vis.

Regulativ for foreningens fiskevande:
Stk. 1. Alle medlemmer opfordres til at påse, at intet ulovligt fiskeri foregår i foreningens fiskevande.
Stk. 2. Den siddende bestyrelse sætter reglerne for fiskeri i det enkelte fiskevand.
Medlemmerne er forpligtiget til at overholde reglerne for de enkelte fiskevande. Se bilag herom.
Stk. 3. Foreningen kan udstede dagkort til foreningens vande.


Senest revideret januar 2019